Podporte nás

BIVIO nie je obyčajný hotel s reštauráciou a práčovňou. Je to unikátny sociálny podnik s rehabilitačno-vzdelávacím centrom, v rámci ktorého sa ľudia s mentálnym postihnutím zaúčajú v jednotlivých prevádzkach Bivia na profesie ako čašník, chyžná, pomocná sila v kuchyni či pracovník práčovne. Chceme, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce a žiť tak plnohodnotný život.

Nie je to jednoduchý proces a ako taký vyžaduje veľa času, chuti, energie, ale i peňazí. A hoci sa veľmi snažíme, je obtiažne získať dostatok financií pre naše aktivity.

Preto sa na tomto mieste obraciame aj na vás.

Ak je vám filozofia nášho Centra BIVIO blízka, podporte nás. Peniaze, ktoré nám darujete, budú použité výhradne na prevádzku rehabilitačno-vzdelávacieho centra BIVIO, tak, aby sme čo najlepšie pomohli mladým ľuďom s mentálnym postihnutím pripraviť sa na svoje budúce zamestnanie.

Ďakujeme.

Darujte nám 2% z dane

2 % pre BIVIO

Obchodné meno (názov): Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683191
Sídlo: Alstrova 153, 831 06 Bratislava

  • Poskytujeme špecializované poradenstvo, je to bezplatná služba, stačí sa vopred objednať k našim odborníkom (02/6381 4968).
  • Sebaobhajovanie – pravidelné stretnutia pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sme začali ako realizovať ako prví na Slovensku. Učia sa na nich správne rozhodovať, niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, vedieť povedať svoj názor a obhájiť si ho, ako byť samostatný, ale vedieť aj prijať potrebnú podporu, ako správne komunikovať a poznať svoje práva, ale aj povinnosti.
  • Vzdelávacie kurzy – venujeme sa tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré zlepšovať zručnosti a zvyšovať  vedomosti. Máme skúsenosti s rozvíjaním ich komunikačných, jazykových, počítačových aj sociálnych zručností.
  • Obhajujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, zapájame sa do tvorby právnych predpisov, pripomienkujeme návrhy zákonov, bojujeme proti diskriminácii.
  • Vydávame časopisy Informácie ZPMP v SR a To sme my a odborné publikácie.
  • Organizujeme rekondično integračné pobyty.
  • Deň krivých zrkadiel – každý rok prezentujeme kultúru ľudí s mentálnym postihnutím na verejnosti, pomáhame odbúravať predsudky.
  • Výtvarný salón ZPMP – už 23 rokov organizujeme celoslovenskú prehliadku výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Jej cieľom je oboznámiť spoločnosť  s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet.
  • BIVIO – vybudovali sme sociálny podnik, kde ľudí s mentálnym postihnutím zaúčame na rôzne profesie. Súčasťou Bivia je hotel, reštaurácia a práčovňa, prevádzky pre verejnosť. Radi Vás v nich uvítame a pohostíme. Centrum sa nachádza v Bratislave Rači na Alstrovej 153.

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Do 15. februára 2019 potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).

POZOR! Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2%, ale 3%. A to je naozaj rozdiel!

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2019 (nedeľa), resp. 1. apríl 2019.
Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, môžete darovať 2% do 30. júna 2019.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%.
Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2019.

POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC

a) VYHLÁSENIE, alebo
b) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Dobrovoľníctvo – Vysielajúca organizácia za rok 2018
b) Dobrovoľníctvo – Príjemca za rok 2018

PRÁVNICKÁ OSOBA

Daňové priznanie právnických osôb