Podporte BIVIO

BIVIO nie je obyčajný hotel s reštauráciou a práčovňou. Je to unikátny sociálny podnik s rehabilitačno-vzdelávacím centrom, v rámci ktorého sa ľudia s mentálnym postihnutím zaúčajú v jednotlivých prevádzkach Bivia na profesie ako čašník, chyžná, pomocná sila v kuchyni či pracovník práčovne. Chceme, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce a žiť tak plnohodnotný život.

Nie je to jednoduchý proces a ako taký vyžaduje veľa času, chuti, energie, ale i peňazí. A hoci sa veľmi snažíme, je obtiažne získať dostatok financií pre naše aktivity.

Prosíme Vás, pomôžte centru BIVIO prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2020. Pomôžte Biviu prežiť tieto náročné časy.

Ako?

Zaslaním akejkoľvek sumy na:

IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX

Transparentný účet:
SK4509000000005165830902, GIBASKBX (klik)

Cez PAY by square:


 

Cez portál Darujme.sk:

Verejnú zbierku BIVIO 2020 zapísalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-10933 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, so zameraním na pomoc pre ľudí s mentálnym postihnutím v centre BIVIO.

Úprimne vám ĎAKUJEME.

Darujte nám 2% z dane

Vážení naši podporovatelia, darcovia 2%!

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu venovať 2 resp. 3 % nášmu Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR). Peniaze používame na dofinancovanie aktivít a projektov, ktorých cieľom je pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ako sú: vydávanie časopisu Informácie a To sme my, rekondično-integračný pobyt, prevádzka vzdelávaco-rehabilitačného centra BIVIO, Deň krivých zrkadiel a pod. (podrobné informácie podávame každoročne prostredníctvom výročnej správy).

Pozor, zmena…

Ako mnohí viete, v uplynulom roku sme rozbehli nové činnosti, okrem vyššie spomenutých aj prevádzku integračného sociálneho podniku. Množstvo práce a úloh, ktoré sme mali bohužiaľ spôsobili, že sme si až po 15. decembri uvedomili, že máme znovu registrovať 2%. A to bolo neskoro. Je nám to veľmi ľúto, ale v tomto kalendárnom roku nás preto v zozname nenájdete… 🙁

Dobrí ľudia, spolupracovníci a partneri sa však vždy nájdu.

A my máme to šťastie, že občianske združenie TK DANUBE BRATISLAVA nás vezme pod svoje krídla.

Čo to pre nás/Vás znamená?

Každý, kto chce venovať 2% pre našu organizáciu (ZPMP v SR), nech daruje tieto peniaze TK DANUBE BRATISLAVA:

Obchodné meno (názov): TK Danube Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30809886
Sídlo: Janotova 14, 841 05 Bratislava

Následne Vás však veľmi pekne prosíme, aby ste nám poslali informáciu, že ste poskytli 2% pre TK Danube a že sú určené pre ZPMP v SR. Pošlite nám kópiu/scan dokladu, ktorý ste zaslali na Daňový úrad (samozrejme len časť, ktorá sa týka 2%) a dolu na kópiu potom pripíšte „pre ZPMP v SR“. Kópiu môžete zaslať na email: misova@zpmpvsr.sk alebo poštou: ZPMP v SR, Alstrova 153, 831 06 Bratislava, alebo priniesť osobne do kancelárie ZPMP v SR.

Veľmi dúfame, že napriek tomu, čo sa nám stalo, si zachováte priazeň voči nášmu združeniu. TK Danube Bratislava nám peniaze poskytne formou spoločných aktivít a poskytnutím služieb.

Ďakujeme v mene tých, pre ktorých sú peniaze určené, VĎAKA!

  • Poskytujeme špecializované poradenstvo, je to bezplatná služba, stačí sa vopred objednať k našim odborníkom (02/6381 4968).
  • Sebaobhajovanie – pravidelné stretnutia pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sme začali ako realizovať ako prví na Slovensku. Učia sa na nich správne rozhodovať, niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, vedieť povedať svoj názor a obhájiť si ho, ako byť samostatný, ale vedieť aj prijať potrebnú podporu, ako správne komunikovať a poznať svoje práva, ale aj povinnosti.
  • Vzdelávacie kurzy – venujeme sa tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré zlepšovať zručnosti a zvyšovať  vedomosti. Máme skúsenosti s rozvíjaním ich komunikačných, jazykových, počítačových aj sociálnych zručností.
  • Obhajujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, zapájame sa do tvorby právnych predpisov, pripomienkujeme návrhy zákonov, bojujeme proti diskriminácii.
  • Vydávame časopisy Informácie ZPMP v SR a To sme my a odborné publikácie.
  • Organizujeme rekondično integračné pobyty.
  • Deň krivých zrkadiel – každý rok prezentujeme kultúru ľudí s mentálnym postihnutím na verejnosti, pomáhame odbúravať predsudky.
  • Výtvarný salón ZPMP – už 23 rokov organizujeme celoslovenskú prehliadku výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Jej cieľom je oboznámiť spoločnosť  s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet.
  • BIVIO – vybudovali sme sociálny podnik, kde ľudí s mentálnym postihnutím zaúčame na rôzne profesie. Súčasťou Bivia je hotel, reštaurácia a práčovňa, prevádzky pre verejnosť. Radi Vás v nich uvítame a pohostíme. Centrum sa nachádza v Bratislave Rači na Alstrovej 153.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC

a) VYHLÁSENIE, alebo
b) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Dobrovoľníctvo – Vysielajúca organizácia za rok 2018
b) Dobrovoľníctvo – Príjemca za rok 2018

PRÁVNICKÁ OSOBA

Daňové priznanie právnických osôb