Podporte BIVIO

BIVIO nie je obyčajný hotel s reštauráciou a práčovňou. Je to unikátny sociálny podnik s rehabilitačno-vzdelávacím centrom, v rámci ktorého sa ľudia s mentálnym postihnutím zaúčajú v jednotlivých prevádzkach Bivia na profesie ako čašník, chyžná, pomocná sila v kuchyni či pracovník práčovne. Chceme, aby sa vedeli uplatniť na trhu práce a žiť tak plnohodnotný život.

Nie je to jednoduchý proces a ako taký vyžaduje veľa času, chuti, energie, ale i peňazí. A hoci sa veľmi snažíme, je obtiažne získať dostatok financií pre naše aktivity.

V piatok 13.3. sme museli zatvoriť, aby sme ochránili zraniteľných klientov. Ocitli sme sa v krízovej situácii. NEMÁME DOSTATOK PEŇAZÍ NA UDRŽANIE PREVÁDZOK BIVIO. Nechceme, aby naši zamestnanci prišli o prácu a klienti o rehabilitačné služby.

Prosíme Vás, pomôžte centru BIVIO prostredníctvom verejnej finančnej zbierky BIVIO 2020. Pomôžte Biviu prežiť tieto náročné časy.

Ako?

Zaslaním akejkoľvek sumy na:

IBAN: SK2002000000002044883553, SUBASKBX

Transparentný účet:
SK4509000000005165830902, GIBASKBX (klik)

Cez PAY by square:


 

Cez portál Darujme.sk:

 

Verejnú zbierku BIVIO 2020 zapísalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-10933 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, so zameraním na pomoc pre ľudí s mentálnym postihnutím v centre BIVIO.

Úprimne vám ĎAKUJEME.

Darujte nám 2% z dane

Vážení naši podporovatelia, darcovia 2%!

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu venovať 2 resp. 3 % nášmu Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR). Peniaze používame na dofinancovanie aktivít a projektov, ktorých cieľom je pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ako sú: vydávanie časopisu Informácie a To sme my, rekondično-integračný pobyt, prevádzka vzdelávaco-rehabilitačného centra BIVIO, Deň krivých zrkadiel a pod. (podrobné informácie podávame každoročne prostredníctvom výročnej správy).

Pozor, zmena…

Ako mnohí viete, v uplynulom roku sme rozbehli nové činnosti, okrem vyššie spomenutých aj prevádzku integračného sociálneho podniku. Množstvo práce a úloh, ktoré sme mali bohužiaľ spôsobili, že sme si až po 15. decembri uvedomili, že máme znovu registrovať 2%. A to bolo neskoro. Je nám to veľmi ľúto, ale v tomto kalendárnom roku nás preto v zozname nenájdete… 🙁

Dobrí ľudia, spolupracovníci a partneri sa však vždy nájdu.

A my máme to šťastie, že občianske združenie TK DANUBE BRATISLAVA nás vezme pod svoje krídla.

Čo to pre nás/Vás znamená?

Každý, kto chce venovať 2% pre našu organizáciu (ZPMP v SR), nech daruje tieto peniaze TK DANUBE BRATISLAVA:

Obchodné meno (názov): TK Danube Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30809886
Sídlo: Janotova 14, 841 05 Bratislava

Následne Vás však veľmi pekne prosíme, aby ste nám poslali informáciu, že ste poskytli 2% pre TK Danube a že sú určené pre ZPMP v SR. Pošlite nám kópiu/scan dokladu, ktorý ste zaslali na Daňový úrad (samozrejme len časť, ktorá sa týka 2%) a dolu na kópiu potom pripíšte „pre ZPMP v SR“. Kópiu môžete zaslať na email: misova@zpmpvsr.sk alebo poštou: ZPMP v SR, Alstrova 153, 831 06 Bratislava, alebo priniesť osobne do kancelárie ZPMP v SR.

Veľmi dúfame, že napriek tomu, čo sa nám stalo, si zachováte priazeň voči nášmu združeniu. TK Danube Bratislava nám peniaze poskytne formou spoločných aktivít a poskytnutím služieb.

Ďakujeme v mene tých, pre ktorých sú peniaze určené, VĎAKA!

  • Poskytujeme špecializované poradenstvo, je to bezplatná služba, stačí sa vopred objednať k našim odborníkom (02/6381 4968).
  • Sebaobhajovanie – pravidelné stretnutia pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sme začali ako realizovať ako prví na Slovensku. Učia sa na nich správne rozhodovať, niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, vedieť povedať svoj názor a obhájiť si ho, ako byť samostatný, ale vedieť aj prijať potrebnú podporu, ako správne komunikovať a poznať svoje práva, ale aj povinnosti.
  • Vzdelávacie kurzy – venujeme sa tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré zlepšovať zručnosti a zvyšovať  vedomosti. Máme skúsenosti s rozvíjaním ich komunikačných, jazykových, počítačových aj sociálnych zručností.
  • Obhajujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, zapájame sa do tvorby právnych predpisov, pripomienkujeme návrhy zákonov, bojujeme proti diskriminácii.
  • Vydávame časopisy Informácie ZPMP v SR a To sme my a odborné publikácie.
  • Organizujeme rekondično integračné pobyty.
  • Deň krivých zrkadiel – každý rok prezentujeme kultúru ľudí s mentálnym postihnutím na verejnosti, pomáhame odbúravať predsudky.
  • Výtvarný salón ZPMP – už 23 rokov organizujeme celoslovenskú prehliadku výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Jej cieľom je oboznámiť spoločnosť  s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet.
  • BIVIO – vybudovali sme sociálny podnik, kde ľudí s mentálnym postihnutím zaúčame na rôzne profesie. Súčasťou Bivia je hotel, reštaurácia a práčovňa, prevádzky pre verejnosť. Radi Vás v nich uvítame a pohostíme. Centrum sa nachádza v Bratislave Rači na Alstrovej 153.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC

a) VYHLÁSENIE, alebo
b) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Dobrovoľníctvo – Vysielajúca organizácia za rok 2018
b) Dobrovoľníctvo – Príjemca za rok 2018

PRÁVNICKÁ OSOBA

Daňové priznanie právnických osôb